Αίτηση εγγραφήςΗμερομηνία: 07-06-2011

A. Εγγραφή ως: *
 Απλό Μέλος- ΑΜ (ετήσια συνδρομή €100) Επίτιμο Μέλος- ΕπΜ (άνευ συνδρομής) Εταιρικό Μέλος- ΕτΜ (ετήσια συνδρομή €500) Μέλος Φοιτητής- ΜΦ (ετήσια συνδρομή €30) Συνεργαζόμενο Μέλος- ΣΜ (άνευ συνδρομής)

Σημείωση:

  1. Τα ΜΦ υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους από την οικεία Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
  2. Οι τίτλοι των ΕπΜ και ΣΜ απονέμονται από τη διοίκηση της ΕΦΕ.
  3. Το ΕτΜ αφορά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και απαιτείται επιστολή του νόμιμου εκπρόσωπού του με την οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος του Εταιρικού Μέλους στην Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού (ΕΦΕ).
  4. Το ποσό της συνδρομής μπορεί να κατατεθεί στο λογαριασμό της ΕΦΕ: Piraeus Bank GR13 0171 8480 0068 4812 1991 439, SWIFT: PIRBGRAA υπό την προϋπόθεση προηγούμενης αποδοχής της αίτησης του υποψηφίου μέλους.

Β. Στοιχεία Μέλους (τα ΑΜ, ΕπΜ, ΜΦ και ΣΜ συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 1-8, τα δε ΕτΜ το τμήμα 9-27):


Γ. Επαγγελματικά στοιχεία (συμπληρώνονταιι μόνον από τα ΑΜ, ΕπΜ και ΣΜ):


Δ. Σπουδές (συμπληρώνονταιι από όλα τα Μέλη και το διορισμένο εκπρόσωπο του ΕτΜ στην ΕΦΕ):

1. Βασικό πτυχίο [α)ειδικότητα, β)ίδρυμα και γ)έτος κτήσης πτυχίου]:


2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα [α)ειδικότητα, β)ίδρυμα και γ)έτος κτήσης διπλώματος]:


3. Διδακτορικό δίπλωμα [α)τίτλος έρευνας, β)ίδρυμα και γ)έτος κτήσης διπλώματος]:


4. Άλλες σπουδές / Διπλώματα [α)χαρακτηρισμός, β)ίδρυμα και γ)έτος κτήσης διπλώματος]:


5. Ξένες γλώσσες (σημειώστε τη γλώσσα που κατέχετε χαρακτηρίζοντάς την ως άριστα ή επαρκώς):

Ε. Συμβολή στις δραστηριότητες της ΕΦΕ

1. Πιστεύετε ότι οι γνώσεις και εμπειρίες, σε συνδυασμό με το διαθέσιμου χρόνο σας, σας επιτρέπουν τη δραστηριοποίησή σας στην εκπόνηση προτύπων της ΕΦΕ και προώθηση σχετικών σχεδίων-προτύπων προς τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού; Αν ΝΑΙ, τότε εκφράστε την προτεραιότητά σας αναγράφοντας στα τετραγωνίδια 2-8 τον αύξοντα αριθμό της. Αν ΟΧΙ, σταματήστε στο 1:
 Ναι Όχι

2. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Όρασης & Χρώματος-Τ1

3. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Μέτρησης Φωτός & Ακτινοβολίας-Τ2

4. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Εσωτερικού Φωτισμού-Τ3

5. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Φωτοσήμανσης-Τ4

6. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Εξωτερικού Φωτισμού & Άλλων Ειδικών Εφαρμογών-Τ5

7. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Φωτοβιολογίας & Φωτοχημείας-Τ6

8. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Αξιολόγησης και Αξιοποίησης (του γνωστικού αντικειμένου του φωτισμού σε άλλους τομείς, π.χ. οικονομία, εκπαίδευση, έρευνα κλπ)-Τ7

9. Δραστηριοποίηση στον Τομέα Τεχνολογίας Εικόνας – Τ8

ΣΤ. Ενασχόληση με το φωτισμό (περιγράψτε με συντομία τη σχετική επαγγελματική σας εμπειρία στο πεδίο της φωτισμού):

Ζ. Υποβολή βιογραφικού (όλα τα Μέλη συμληρώνουν την παράγραφο 1, τα δε ΕτΜ και την 2):

1. Η αίτηση συνοδεύεται από σύντομο προσωπικό βιογραφικό (τα ΕτΜ παραθέτουν το βιογραφικό σημείωμα του διορισμένου εκπρόσωπου της εταιρείας στην ΕΦΕ):
 Ναι Όχι (θα προσκομιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα)

2. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό της εταιρείας:
 Ναι Όχι (θα προσκομιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα)

Please input this code: captchaΟφέλη των Μελών της ΕΦΕ

  1. Δωρεάν εγγραφή
  2. Έκπτωση 25% επί των δημοσιευμάτων της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού
  3. Έκπτωση 25% επί των δημοσιευμάτων της ΕΦΕ
  4. Έκπτωση 25% επί του ποσού συμμετοχής στα σεμινάρια,συνέδρια και ημερίδες της ΕΦΕ
  5. Συνεχής ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΕΦΕ και για άλλα σχετικά θέματα φωτισμού.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ημερομηνία: 16-06-2011