Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Έδρα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Λόφος Νυμφών,
ΤΘ 20048, 11810 Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210-3490119
Τηλεομοιoτυπία: 210-3490159
Ηλ. ταχυδρομείο: info@efe.gr